Y Proffil Busnes

Mae tref farchnad Treffynnon nid yn unig yn cwrdd â gofynion siopa pobl y dref ei hun ond hefyd y rheiny sy’n byw yn y pentrefi cyfagos yn nalgylch y dref.

Er bod poblogaeth Treffynnon ychydig yn llai na 9,000 yn ôl y cyfrifiad diwethaf yn 2001, o gynnwys poblogaeth y pentrefi cyfagos oedd â chyfanswm o ychydig llai na 15,000 yn ôl yr un cyfrifiad, fe welwn fod Treffynnon yn gwasanaethu, neu â’r gallu i wasanaethu, poblogaeth gyfan o fwy na 24,000 o bobl.

Gallwch gael rhagor o fanylion am boblogaeth Treffynnon ac ystadegau eraill am y dref a’r sir drwy gysylltu â Llyfrgell Gyfeirio a Gwybodaeth Ganolog Cyngor Sir y Fflint ar 01352-704411.

Mae oddeutu 120 o fusnesau yng nghanol tref Treffynnon ac mae oddeutu 50% ohonynt yn siopau a’r gweddill yn fusnesau masnachol/gwasanaethu. Ar y cyd, mae’r busnesau hyn yn cyflogi oddeutu 800 o staff llawn amser a rhan amser.

Mae busnesau canol y dref yn gymysgedd o gwmnïau cenedlaethol a rhanbarthol a busnesau bach teuluol. Ymysg y cwmnïau adnabyddus sydd wedi’u cynrychioli yn y dref mae Tesco, Lidl, Iceland a Peacocks ynghyd â HSBC, Barclays, Nat West a Santander. Mae amrywiaeth eang o fusnesau eraill hefyd sydd y tu allan i ganol y dref ond sydd o fewn ffiniau’r dref.

Yn ogystal, mae oddeutu 30 o fusnesau diwydiannol a masnachol mawr a chanolig sydd wedi’u seilio ym Mharc Busnes Maes Glas ac oddeutu 50 o fusnesau llai yng Nghanolfan Busnes Maes Glas gerllaw. Mae cyfleusterau hyfforddi i fusnesau newydd ac ifanc i’w cael yno sydd wedi’u darparu gan y gweithredwyr, Cyngor Sir y Fflint.

Gallwch gael rhagor o fanylion am Barc Busnes Maes Glas a Chanolfan Busnes Maes Glas, y busnesau sydd yno a pha unedau ac adeiladau swyddfa sydd ar gael yn y ddau leoliad, drwy gysylltu ag Adran Datblygiad Economaidd Cyngor Sir y Fflint ar 01352-703226.

Yn adran Busnes y wefan hon mae cronfa ddata o siopau a swyddfeydd sydd ar werth neu sydd ar gael i’w rhentu yn Nhreffynnon.

Gall Adran Datblygiad Economaidd Cyngor Sir y Fflint hefyd gynnig gwybodaeth a chyngor cyffredinol am ddatblygiad economaidd, cymhellion busnes a safleoedd masnachol ac adwerthu ac ati sydd ar gael yn Nhreffynnon.

Mae gan Dreffynnon ei siambr fasnach ei hun hefyd. Y cadeirydd yw Mr Stephen Hughes o Peter Hughes Footwear. Gallwch gysylltu ag o ar 01352-711182. Mae Mr Hughes yn gadeirydd hefyd ar Bartneriaeth Tref Treffynnon, sef sefydliad wedi’i greu o gynrychiolwyr o’r cynghorau tref a sir yn ogystal â busnesau a sefydliadau lleol. Nod y bartneriaeth, sydd â rhaglen barhaus o fentrau, yw cydweithio er budd economi’r dref.