Llywodraeth Leol

2_DSC0405

Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref Treffynnon sy’n darparu’r gwasanaethau awdurdod lleol i Dreffynnon.
Mae pencadlys Cyngor Sir y Fflint yn:
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug
CH7 6NF
Ffôn: 01352 752121

Mae’r gwasanaethau y mae’r Cyngor Sir yn eu darparu’n cynnwys Addysg, Priffyrdd, Tai, Iechyd yr Amgylchedd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Llyfrgelloedd, Adloniant a Hamdden.

Mae Cyngor Tref Treffynnon yn:
Swyddfeydd Bank Place
Treffynnon
Sir y Fflint
CH8 7TJ
Ffôn/Ffacs: 01352 711757
e-bost: info@holywell-town.gov.uk

Er bod swyddogaethau statudol Cyngor y Dref yn gyfyngedig ar hyn o bryd, mae’n darparu gwasanaethau i Dreffynnon a Maes Glas a werthfawrogir yn fawr, gan gynnwys:

  • Arddangosiadau a goleuadau stryd Nadolig
  • Gŵyl Gerdd Well Inn
  • Cystadleuaeth Flynyddol Cymru yn ei Blodau (Enillwyr yn 2008, 2009, 2010, 2012 a 2013)
  • Cystadleuaeth Leol Ysgolion yn eu Blodau, Gwefan Tref Treffynnon, Adloniant Stryd, Gwelliannau Stryd
  • Teledu Cylch Cyfyng yng Nghanol y Dref
  • Ariannu cyfatebol ar gyfer offer chwarae
  • Grantiau i sefydliadau lleol
  • Cyflenwi a chynnal Llochesi Bysiau, Polion Baneri, Biniau Sbwriel, Hysbysfyrddau, Seddi Cyhoeddus ac ati.

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar drydydd Dydd Mawrth y mis (heblaw mis Awst). Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cynhelir y Pwyllgorau Cyllid ym mis Ionawr/Chwefror a Mehefin. Gelwir cyfarfodydd Archwiliad, Cymru yn ei Blodau, Datblygiad Treffynnon a Maes Glas, Canol y Dref ac is-bwyllgorau Swyddfeydd y Cyngor pan fo’r gofyn.

Mae gan y Cyngor 17 o aelodau etholedig sy’n cynrychioli 4 Ward. Y wardiau hyn yw Canol Treffynnon (4 aelod); Dwyrain Treffynnon (4 aelod); Gorllewin Treffynnon (4 aelod) a Maes Glas (5 aelod).

Aelod Seneddol – Etholaeth Delyn – Y Gwir Anrhydeddus David Hanson
54 Stryd Caer, Y Fflint CH6 5DH Ffôn: 01352 763159

Aelod y Cynulliad – Etholaeth Delyn – Sandy Mewies,
64 Stryd Caer, Y Fflint CH6 5DFfôn: 01352 763398

Gwasanaethir y Cyngor gan Glerc y Dref a’r Swyddog Cyllid, Colin Pierce, FCIS, a’i oriau swyddfa yw 9am – 12.30pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener.

Mae gan y Cyngor hefyd Swyddog Cefnogi’r Gymuned, Martin Fearnley.   Y gellir cysylltu ag o ar rhif ffôn 07436273793; ffacs 01352 711757; E-bost: mfearnleyhtc@btconnect.com

Y Maer a’r Faeres – Cyngor Tref Treffynnon 2015/16: Y Cynghorydd P.J. McGarry a Mrs. L. McGarry

Y Maer a’r Faeres – Cyngor Tref Treffynnon 2015/16: Y Cynghorydd P.J. McGarry a Mrs. L. McGarry