Sut i ddod o hyd i Dreffynnon

Sut i ddod o hyd i Dreffynnon a’i chyrraedd

Gallwch yrru i Dreffynnon o ffordd gyflym yr A55 neu o ffordd arfordirol yr A548 ac mae’n cymryd llai na phum munud mewn car o’r ddwy ffordd.

Wrth deithio ar ffordd gyflym A55 o’r dwyrain, dewch i ffwrdd ar gyffordd 32A ac wrth deithio o’r gorllewin, dewch i ffwrdd ar gyffordd 31.

Wrth deithio ar hyd ffordd arfordirol yr A548 o’r dwyrain, cymerwch yr A5026 ym Magillt, Boot End. Wrth deithio o’r gorllewin cymerwch y B5121 ym Maes Glas.

Mae arwyddion da i’r dref ar bob un o’r pedair cyffordd.

Mae chwe maes parcio arhosiad byr a hir yng nghanol tref Treffynnon a Chyngor Sir y Fflint sydd berchen ar y rhain ac sy’n eu rheoli. Mae pob un, heblaw Maes Parcio Ffordd Helygain, yn rhai talu ac arddangos rhwng 9am a 5pm. Mae meysydd parcio arhosiad byr (hyd at 3 awr) yn costio 20c ac mae’r rhai arhosiad hir (drwy’r dydd) yn costio 30c. Mae arwyddion ar bob un o’r meysydd parcio arhosiad byr a hir i ddangos beth ydynt. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn parcio am fwy na 3 awr mewn maes parcio arhosiad byr os gwelwch yn dda.

Mae lle parcio heb ei ddynodi ar gael i goetsys ar ymyl y ffordd gerllaw Parc y Fron ar ddarn Ffordd Parc y Fron o’r A5026 i’r gorllewin o’r goleuadau traffig ar gyffordd Stryd Brynffordd/Ffordd Brynffordd.

Mae gwasanaeth cludiant cyhoeddus da yn Nhreffynnon. Gallwch gael gwybodaeth am yr amserlen cludiant cyhoeddus drwy ffonio Llinell Fysiau Cyngor Sir y Fflint ar 01352-704035 neu rif ymholiadau cyffredinol am gludiant 01352 704035 rhwng 9 am a 5pm.

Mae gwasanaeth trên rheolaidd i Dreffynnon hefyd ar hyd y ffordd rhwng Caer a Chaergybi. Mae’r orsaf reilffordd agosaf i Dreffynnon yn y Fflint, bedair milltir i’r dwyrain o’r dref ac mae gwasanaeth bysiau rheolaidd o Fflint i Dreffynnon. Gallwch holi am yr amserlen drenau drwy ffonio’r Llinell Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol ar  08457 48 49 50 neu gysylltu ar yr ebost ar:
customer.relations@nationalrail.co.uk, cysylltu drwy’r post:  National Rail Enquiries, Freepost RSEH-TBGE-HBJJ, Plymouth PL4 6AB neu drwy fynd i: http://www.nationalrail.co.uk

Y maes awyr rhyngwladol agosaf yw Manceinion, sydd oddeutu 50 milltir o Dreffynnon. Mae maes awyr yn Lerpwl hefyd sy’n darparu ar gyfer teithiau awyr rhyngwladol.