Pethau i wneud

BEICIO:

Nid oes lwybr beicio swyddogol yn pasio trwy Dreffynnon ond mae’n ffodus bod y dref wedi ei lleoli yng nghanol rhwydwaith o lonydd cul a distaw sy’n cysylltu’r dref efo tua dwsin o bentrefi darluniadol.

Mae’r lonydd yma yn pasio trwy ardaloedd gwledig heb ei ddifetha, rhai efo golygfeydd i gyfeiriad aber yr Afon Dyfrdwy ac ymhellach mewn un cyfeiriad a draw at fryniau Clwyd yn y cyfeiriad arall ac yn galluogi beicwyr i fwynhau ymchwilio a darganfod cefn gwlad Treffynnon mewn cyflymdra hamddenol.

Er bod y dref ddim yn cael ei wasanaethu gan lwybr beicio swyddogol, mae rhan o lwybr beicio genedlaethol Sustrans, sef Llwybr 5 yn pasio yn agos. I’r dwyrain mae’r rhan o’r llwybr hyn yn gadael yr arfordir ym Magillt ac yn dringo’n serth i Gomin Brynffordd, rhyw

700 troedfedd/213m uwch y môr ac yn  pasio tua milltir o Dreffynnon cyn disgyn i uno a’r llwybr arfordirol unwaith eto yn ago i Ronant.

PYSGOTA:

Er bod ardal Treffynnon ddim yn enwog fel canolfan i bysgota fel rhai ardaloedd eraill of Gymru, mae yna nifer o lefydd i bysgota yn yr ardaloedd gwledig o gwmpas y dref yn cynnwys pysgota am bysgod bras, gem neu bysgod dwr hallt.

Un fantais fawr o bysgota mewn ardal sydd ddim yn enwog am bysgota wrth gwrs yw gweld llai o bysgotwyr eraill ac ar rai diwrnodau yn bosibl hyd yn oed i gael y bysgodfa i chi neu chi a ffrind yn unig.

Ar ben unigrwydd, mae yna ddau beth arall bydd pob pysgotwr sydd yn ymweld â’r ardal yn medru dibynnu ar. Y cyntaf yw’r sicrwydd bod pob pysgodfa yn llawn o bysgod gweddol fawr a rhai mawr ac i gyd yn ymladd yn gryf.  Yr ail yw pysgota mewn amgylchiadau heddychol a darluniadol.

Pysgodfeydd pysgod bras

Pwll y Felin Blawd (CH8 7GH)
Parc Treftadaeth Dyffryn Maesglas.  Tocynnau dyddiol a tymhorol ar gael.  Tocynnau dyddiol ar gael o Ganolfan Ymwelwyr y parc, o Swyddfa Bost Maesglas neu wrth ochr y llyn. Mae’r math o bysgod i’w dal yn cynnwys: gwrachod y baw, rhuddgochiaid, draenogiaid, ysgretanod, cerpynnod cyffredin, cerpynnod ysbryd, cerpynnod gloyw, cerpynnod di-farf, merfogiaid a symlynnod.
Am ragor o fanylion, ymwelwch â: http://www.greenfieldvalley.com  neu ffoniwch 01352 714172.

Pysgodfa Fferm Glasdir CH8 8BD
Y Nant, Pentre Helygain. Pwll cystadlaethau a phwll pysgod mawr.  Mae’r math o bysgod ar gael yn cynnwys:  cerpynnod gloyw, cerpynnod cyffredin, ysgretanod, gwrachod y baw a rhuddgochiaid.  Mae taclau pysgota ag abwyd ar gael yna hefyd.
Am ragor o fanylion a sut i ddod o hyd i’r bysgodfa, ffoniwch 01352 781303.

Pysgodfa Carp Castell Gyrn (CH8 9BG)
Mae Pysgodfa Carp Castell Gyrn yn bentref Llanasa ger Treffynnon yn cynnwys dau lyn; un o dair erw a’r llall un erw.  Y math o bysgod i’w dal yna yw: cerpynnod, draenogiaid, rhuddgochiaid ac ysgretanod.
Am ragor o fanylion a sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch 01745 561672 neu 07765 076582, neu ewch i: http://www.gyrncastle.com

Pysgodfa Melin y Sarn (CH7 5RH)
Mae Pysgodfa Melin y Sarn, sy’n agos i ffordd A541 rhwng Nannerch ag Afonwen yn cynnwys pedwar llyn; dau yn dal pysgod bras a dau yn dal brithylliaid.  Y math o bysgod bras i’w dal yna yw: cerpynnod, ysgretanod, gwrachod y baw a rhuddgochiaid.
Am ragor o fanylion ffoniwch 01352 720854 neu gyrrwch e-bost i: sarnmillfisheries@ukonline.co.uk<mailto:sarnmillfisheries@ukonline.co.uk>

Pysgodfeydd pysgod gêm

Forest Hill Fishery (CH8 9EQ)
Mae Forest Hill Fishery, yn agos i bentre Chwitffordd yn bysgodfa pedwar llyn.  Mae’r llynnoedd wedi eu stocio efo brithylliaid dugoch a brithylliaid seithliw. Mae’r bysgodfa yn cynnig gwersi pysgota ag y mae yna siop fferm yna.
Am ragor o fanylion a sut i ddod o hyd i’r bysgodfa, ffoniwch: 01745 560151

Pysgodfa Melin y Sarn (CH7 5RH)
Mae Pysgodfa Melin y Sarn, sy’n agos i ffordd A541 rhwng Nannerch ag Afonwen yn cynnwys pedwar llyn; dau yn dal brithylliaid dugoch a brithylliaid seithliw a dau yn dal pysgod bras.
Am ragor o fanylion ffoniwch 01352 720854 neu gyrrwch e-bost i: sarnmillfisheries@ukonline.co.uk<mailto:sarnmillfisheries@ukonline.co.uk>

Seven Springs Fishery (CH7 5BZ)
Mae Pysgodfa Seven Springs yng Nghaerwys yn agos i Dreffynnon yn bysgodfa pedwar llyn.  Mae’r llynnoedd i gyd wedi eu stocio efo brithylliaid seithliw.
Am ragor o fanylion, ffoniwch 01352 720511, gyrrwch e-bost i: info@sevenspringsfisheries.co.uk neu ewch i: http://www.sevenspringsfisheries.co.uk 

Pysgodfa Wal Goch (CH7 5RP)
Mae Pysgodfa Wal Goch, oddi ar y ffordd A541 rhwng Wyddgrug a Dinbych yn agos i bentref  Nannerch yn bysgodfa dau lyn.  Mae’r ddau lyn wedi eu stocio efo brithylliaid dugoch a brithylliaid seithliw.
Am ragor o fanylion, ffoniwch: 01352 741378 neu 07860 351296, gyrrwch e-bost i:  philip@walgochfishing.comneu ewch i: http://www.walgochfishing.com

Pysgota dŵr hallt

Aber yr Afon DdyfrdwyMae yna bysgota dŵr hallt bendigedig i gael yn aber yr Afon Ddyfrdwy, yn arbennig rhwng Fflint a Thalacre.
Y math o bysgod mae’n bosibl i ddal yn cynnwys: lledod brych, lledod bach, lledod y llaid, llyswennod, congrod, môr-wyniaid, penfreision, hyrddiaid, lledod chwithig a draenogod y môr.
Mae yna fynediad i lan yr afon i geir ag dros lwybrau troed oddi ar y ffordd yr arfordir yr A548 mewn nifer o leoliadau.

Yn Bwysig: 

Er bod aber yr Afon Ddyfrdwy yn feithrinfa i ddraenogod y môr, nid yw’r gwaharddiad o bysgota am ddraenogod y môr mewn ardaloedd sydd wedi eu cael eu penodi fel methrinfeydd yn berthnasol i bysgota o’r lan. Er hynny, mae yna ddisgwyliad bydd pysgotwyr o’r lan yn parchu’r angen am gael y gwaharddiad hwn ac yn dychwelyd unrhyw ddraenogod y môr y meant yn dal yn yr ardal sydd wedi ei benodi fel meithrinfa draenogod y môr yn fyw i’r môr. 

Er mwyn egluro’r ardal sydd wedi ei benodi fel meithrinfa draenogod y môr yn aber yr Afon Ddyfrdwy, mae o’r holl ddyfroedd llanŵaidd tu mewn i linell wedi ei ddylunio 213° yn gywir rhwng Pwynt Hilbre a Chei Mostyn.

GOLFF:

Clwb Golff Treffynnon (CH8 8LQ)
Cwrs 18 twll â leolwyd ar Gomin Brynfordd efo tŷ clwb croesawger ac arlwyo campus. Mae cerbydau golf ar gael ac y mae yna groeso i gymdeithasuau ac unigolion.

Am ragor o fanylion, ffoniwch: 01352 713937 gyrrwch e-bost i: info@holywellgc.co.uk neu ewch i www.holywellgc.co.uk

Clwb Golff Parc Pennant (CH8 9EP)
Cwrs 18 twll a leolwyd rhwng Treffynnon a pentre Chwitffordd efo maes ymarfer golf tŷ clwb. Mae aelodaeth ar agor ac mae yna groeso i ymwelwye, mae gymdeithasau yn sicr o groeso cynnes ac y mae lluniaeth ar gael trwy’r dydd. Mae cerbydau golf ar gael a gostyngiadau ar brisia chwarae golf ar ôl 4 o gloch.

Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01745 563000 gyrrwch e-bost i: enquiries@pennant-park.co.uk neu ewch i: www.pennant-park.co.uk

Clwb Golff Kinsale (CH8 9DX).
Cwrs naw twll â leolwyd yn Llanerch-y-mor rhwng Treddynnon a pentref Mostyn. Mae cyfleusterau eraill yna yn cynnwys: maes ymarfer golff, maes trawsyrru 12 bae a byncer ymarfer.  Mae yna nifer o gerbydai golff ar gael i’w llogi a mae yna luniaeth ar gael yn y tŷ clwb.

Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01745 561080 neu ewch i
www.kinsalegolfclub@wordpress.com
Clwb Golff Caerwys (CH7 5AQ)
Cwrs naw twll a leolwyd yng Nghaerwys, tref fechan ryw chwe milltir i orllewin Treffynnon.

Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01352 721222 neu gyrrwch e-bost i: caerwysgolf@live.co.uk

MARCHOGAETH:

Linden Farm Riding & Trekking Centre  (CH8 8JT)

Mae Linden Farm Riding & Trekking Centre yn ganolfan marchogaeth a marchogol a leolwyd ym mhentref Rhes y Cae yn agos i Dreffynnon.  Mae’r ganolfan yn cynnig gwersi marchogaeth, teithiau ar geffyllau ar gomin Helygain a chyfleusterau marchogol eraill yn cynnwys ystablu, cyfrwyo a lyfrai.

Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01352 780539.

Bridalwood Riding Centre & Livery Yard (CH8 9JN)
Mae Bridalwood yn ganolfan hyfforddiant marchogeth a leolwyd ar Fferm Maes y Coed, Ty’n y Morfa, Gwespyr yn agos i Dreffynnon sy’n cynnig gwersi marchogaeth a hefyd nifer o wasanaethau eraill yn cynnwys stablu, cyfrwyo a lifrai.
Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01745 888922 /889609 gyrrwch e-bost i: mail@bridlewood.co.uk neu ewch i: www.bridlewood.co.uk

Canolfan Marchogaeth Parc Pennant  (CH8 9JN)

Lleolwyd Canolfan Marchogaeth Parc Pennant ar Lôn Llwyn Ifor, Chwitffordd ger Treffynnon ac yn ganolfan sy’n cynnig gwersi marchogaeth, hyfforddiant, marchogaeth yn y cefn gwlad a nifer o wasanaethau ceffylaidd eraill.

Am ragor o fanylion yn cynnwys sut i ddod o hyd i’r lle, ffoniwch: 01352 714986, gyrrwch e-bost i: enquiries@pennantparkridingcentre.com neu ewch i: www.pennantparkridingcentre.com

SAETHU:

Ysgol Saethu Helygain (CH8 8DH)
Mae Ysgol Saethu Helygain a leolwyd ar ffrem Pen-y-Parc, Pant Y Gôf  yn agos i bentref Helygain yn cynnig cyfleoedd i saethu targedi clai fel ymarfer saethu neu fel cystadlaethau.

Am ragor o fanylion, ffoniwch: 01829 270458, gyrrwch e-bost i: sheila@shehowell.plus.com  neu ewch i: www.halkynshootingschool.co.uk

CERDDED:

Mae ardal Treffynnon wedi ei gris-groesi gan rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffylau a lonydd gweledig distaw ac ar fin yr 1,800 erw o Fynydd Comin Brynffordd ac Helygain.

Mae Cangen Treffynnon a’r Cyffinniau o Gymdeithas Croeso i Gerddwyr wedi paratoi pump taith cylch o’r dre.  Mae manylion am y troeadau hyn i’w gweld ac i’w lawr lwytho o:   http://www.holywellramblers.org.uk/f-Hwalks.htm

Mae manylion am droeadau eraill hefyd ar gael ar safleoedd: www.ramblersnorthwales.org.uk a Flintshire countryside

Mae gan Treffynnon ei chlwb ei hyn ar gyfer rhai efo diddordeb mewn cerdded, sef: Clwb Crwydro Treffynnon ac y mae manylion pellach ar gael trwy ymweld â www.holywellramblers.org.uk  Mae’r clwb bywiog hwn yn ffynhonnell cyfoethog o wybodaeth defnyddiol ar gyfer unrhyw un efo diddordeb mewn cerdded yn lleol, trwy ogledd Cymru ac ymhellach i ffwrdd.

Mae Treffynnon hefyd, y man dechrau o Daith y Pererin; taith o 140m /225cm sy’n darfod ar Ynys Enlli yn ben draw Llŷn a’r lle ble mae Taith Treftadaidd Clawdd Wat; taith o 61m/90c sy’n dechrau yn agos i Lanymynech ym Mhowys yn darfod.   Mae Llwybr Troed Arfordir Cymru yn mynd heibio’n agos i’r dref hefyd ac y mae yna fynediad i’r llwybr o Ddoc Maesglas tua dwy filltir o ganol tref Treffynnon.  Mae yna gyswllt rhwng y doc a Threffynnon ar hyd lwybr sy’n rhedeg trwy Parc Treftadaeth Dyffryn Maesglas.

Mae gwybodaeth am Daith y Pererin argael trwy ymweld â: www.pilgrims-way-north-wales.org ac y mae gwybodaeth am Daith Treftadaidd Clawdd Wat ar gael trwy ymweld â:  www.watsdykeway.org

Mae rhanau o’r ddau lwybr hirdaith hyn yn agos i Dreffynnon yn cynnig droeadau byr diddorol.

OS Explorer 265 ydi’r map sy’n dangos pob llwybr cyhoeddus yn ardal Treffynnon.

Llwybr Treftadaeth Treffynnon
Man cychwyn Llwybr Treftadaeth Treffynnon yw’r Stryd Fawr ble gwelir nifer o adeiladau gwych sy’n arwydd o’r cyfoeth a gynhyrchodd y diwydiant cotwm a chopr yn Nyffryn Maes Glas yn y Ddeunawfed Ganrif. [PDF taflen]

CYFFREDINOL:

North Wales SphereMania (CH8 8SN)
Mae ganolfan North Wales SphereMania yn safle hwyl teuluol â leolwyd ar Fferm Bryn Coch, Chwitffordd yn agos i Dreffynnon ac yn atyniad ble fedrwch fwynhau’r profiad o rhwlio ac adlamu lawr llethredd yn ddiogl tu mewn i bêl chwydd fawr.

Am ragor o fanylion , ffoniwch: 01745 343912 neu ewch i: www.spheremania.com

Chwaraeon pelipaent

Os hoffech gael profiad cyffrous o chwaraeon pelipaent, safle Go Ballistic yn agos i Helygain rhyw bedair milltir o Dreffynnon a ddim ond ychydig o lathau  oddi ar ford gyflym yw’r A55 yw’r lle i fynd os ydych yn edrych rhywbeth gwahanol bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cofio.

Mae’r safle wedi ei leoli mewn 86 erw o goedwig wedi ei rannu i deg ardal chwarae themaidd er enghraifft Y Maes Awyr, Man Glanio Hofrenyddion a Fietnam, ble fyddwch chi a’r tîm yn medru cystadlu mewn dewis eang o weithredoedd bywiog a ffyrnig efo’ch ‘gelynion’.

Am fanylion pellach neu fwcio sesiwn ewch i: www.goballistic.co.uk  Medrwch hefyd wneud ymholiadau a bwcio sesiwn trwy ffonio 0844 745 5000.